فیکوس لیراتا ارزان

43% -
فیکوس لیراتا برگ ریز

فیکوس لیراتا برگ ریز (سطل3 – ارتفاع50)

1,666
199.000 تومان