فیکوس لیراتا برگ ریز

خرید فیکوس لیراتا برگ ریز ارزان | مادری | تک غلاف | چند غلاف | مناسب هدیه

29% -
لیراتا برگ ریز 5 ساله

لیراتا برگ ریز 5 ساله (گلدان وصال)

86
2.500.000 تومان
43% -
فیکوس لیراتا برگ ریز

فیکوس لیراتا برگ ریز (سطل3 – ارتفاع50)

1,666
199.000 تومان